VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

§1 - CENY A PLATBA

1.1. Cena zahrnuje rostlinný materiál včetně kontejneru nebo kořenového balu. Tato cena je platná do vydání nového ceníku, nebo do zpracování aktuelní nabídky pro konkrétního zákazníka. Stejné pravidlo platí i v případě poskytovaných služeb.

1.2. Veškeré ceny uváděné v cenících nebo nabídkách jsou bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH) , tato daň bude k zakázce připočtena z celkové částky po odečtení slev.

1.3. Ceny jsou platné pro odběry ze skladu prodávajícího v Bystřici pod Hostýnem, veškeré jiné dohody musí být v rámci potvrzení objednávky rovněž písemně potvrzeny.

1.4. Pokud do osmi dnů od potvrzení objednávky nejsou ze strany kupujícího vzneseny žádné připomínky, jsou ceny i potvrzení objednávky považovány za odsouhlasené.

1.5. V případě obchodování prostřednictvím našich zástupců nebo jiných zprostředkovatelů jsou ceny platné teprve po našem písemném potvrzení.

1.6. Pokud není smluvně stanoveno jinak, jsou veškeré faktury splatné do 14 dnů od jejich vystavení. V případě opoždění platby je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zákonné úroky z prodlení.

1.7. Při osobním výběru rostlin v našich školkách připočítáváme k ceníkovým cenám přirážku ve výši 15%.

1.8. Veškeré slevy je třeba uplatňovat před vystavením účetního dokladu.

1.9. Prodané zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení dodávky kupujícím. Nedojde ke ztrátě vlastnictví, jestliže kupující zboží dále prodal nebo vysadil na svém nebo cizím pozemku.

1.10. Prodávající je oprávněn neodeslat přijatou a potvrzenou zakázku v případě, že kupující má u něj jiné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti. Do 14 dnů od nedodrženého termínu splatnosti má rovněž prodávající právo od potvrzených dalších dodávek jednostranně odstoupit, aniž by byl povinen kupujícímu hradit jakoukoli vzniklou škodu.

1.11. V případě jednostranného zrušení potvrzené a odsouhlasené objednávky ze strany kupujícího má prodávající právo účtovat druhé straně smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícímu.

 

§2 - ZASÍLÁNÍ, BALENÍ, TERMÍNY

2.1. Místem plnění všech dodávek, pokud není smluvně upraveno jinak, je sídlo prodávajícího v Bystřici pod Hostýnem. Veškerá zasílání a doprava zboží je na účet a nebezpečí kupujícího. Prodávající není odpovědný za škody vzniklé mrazem, suchem nebo jinými příčinami během transportu. Kupující je povinen uvést přesné zasílací podmínky. Jestliže k tomu nedošlo, provede prodávající zaslání podle svého nejlepšího uvážení aniž by za to nesl odpovědnost.

2.2. V případě speciálního balení pro transport (např. balení do palet nebo beden) bude tento způsob balení k zakázce přiúčtován. Obalový materiál, pokud je to technologicky možné, může kupující vrátit zpět prodávajícímu do jeho skladu v Bystřici pod Hostýnem. Úhrada tohoto materiálu bude kupujícímu dobropisována ve výši 80% z účtované částky (amortizace obalu), pokud nenastane situace uvedená v bodě 2.3. Prodávající má právo nepřevzít obalový materiál zpět, pokud je tento opotřebován nebo zničen tak, že se již nedá znovu použít.

2.3. Dobropis za vrácené obaly může prodávající pozdržet do uhrazení všech pohledávek u kupujícího. Případně může být částka z tohoto dobropisu považována za smluvní pokutu za opožděnou platbu, tímto nejsou dotčeny ustanovení bodu 1.6.

 

§3 - POJIŠTĚTÍ DODÁVKY BĚHEM TRANSPORTU

3.1. Aby bylo riziko z poškození během transportu minimalizováno, může kupující požadovat pojištění dodávky během transportu. Prodávající pak vybere transportní společnost, která tuto záruku poskytuje, nebo zajistí pojištění na účet kupujícího u vhodné pojišťovny.

 

§4 - VADY A ZPŮSOB REKLAMACE

4.1. Vadou je takový stav zboží, který znemožňuje použití dodaného zboží a to jak na základě jeho praktického použití, tak na základě estetické funkčnosti.

4.2. Prodávající odpovídá za vady vzniklé před předáním zboží.

4.3. Veškeré vady, které kupující zjistil na zásilce, je nutné bezodkladně oznámit přímo statutárnímu zástupci prodávajícího. Veškeré reklamace musí mít písemnou podobu a zákazník musí doložit kopii účetního dokladu, kterým mu bylo zboží prodáno a případně další podpůrné doklady (potvrzená objednávka atp.). O takové reklamaci sepíšou obě strany reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem se bude dále postupovat.

4.4. Veškeré zjevné vady (např. počet, druhovou skladbu, velikost atp.) je třeba reklamovat ihned při převzetí, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace jsou považovány jako neoprávněné. Tyto zjevné reklamace je povinen prodávající odstranit zcela na své náklady a bez odkladu.

4.5. Vady vzniklé nebo objevené po předání zboží je možné reklamovat pouze pokud tyto vady mohl způsobit (ať vědomě nebo nevědomě) prodávající. Takovéto vady je nutné reklamovat okamžitě, nejdéle do 5 dnů od jejich zjištění, tak, aby bylo případně možné provést opatření, která by zabránila dalšímu znehodnocování zboží (např. chemické ošetření proti škůdcům).

4.6. Do vyřízení reklamace je kupující povinen věnovat rostlinám maximální odbornou péči a starat se o ně tak, jako by nebyly reklamovány. Je třeba, aby vyvinul maximální úsilí, aby nedošlo k dalšímu poškozování i třeba z jiných vlivů.

4.7. Vady vzniklé nebo objevené po předání zboží, které vznikly v důsledku nedostatečné nebo neodborné péče o zboží, nelze reklamovat (např. uschnutí rostliny není její vadou).

4.8. Zboží – rostliny uhynulé v důsledku jakékoli vady není možné zlikvidovat bez předchozí konzultace, zdokumentování a souhlasu prodávajícího. V případě, že prodávající nebude mít možnost zdokumentovat reklamované zboží, považuje toto zboží jako zboží bez vad.

 

§5 - NÁHRADA DRUHU

5.1. Náhrada chybějících druhů nebo variet zbožím podobným a stejně kvalitním je možná, pokud to v objednávce nebylo vysloveně zakázáno. Takováto náhrada je povolena, pokud objednávka obsahuje více položek a počet nahrazovaných kusů nepřesáhne deset. Při větších počtech je nutný souhlas kupujícího.

 

§6 - VZORY, VZHLED A ROZMĚRY

6.1. Veškeré vzorky musí představovat vzhledový průměr, který bude mít zásilka. Všechny rostliny ze zásilky nemusí být vzhledově a tvarově shodné se vzorkem.

6.2. Veškeré rozměry a míry vycházejí z oborové normy č. 464902–1, v případě odchylek je možné dohodnout příslušnou úpravu cen.

 

§7 - NABÍDKY / OBJEDNÁVKY

7.1. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, je tato cena považována jako čistě netto, bez nákladů na balení nebo dopravu (viz §1)

7.2. Nabídky jsou až do přijetí a potvrzení objednávky otevřené, to znamená, že prodávající může prodat zboží jinému kupujícímu, který objedná dříve.

7.3. V případě nabídky na dopravu je tato nabídka i po našem potvrzení závislá na cenách transportní společnosti, proto je ji nutné považovat za orientační.

7.4. Pokud není na zakázku uzavřena samostatná kupní smlouva, považuje se za ni vzájemně odsouhlasená objednávka, která vždy vychází z naší nabídky.

 

§8 - PRODEJ LICENČNÍCH ROSTLIN

8.1. V případě prodeje rostlin, které mají patentovou nebo licenční ochranu, jsou tyto označeny v průvodních dokladech, ceny za tyto rostliny jsou včetně poplatku pro majitele licence. Takto získané rostliny nesmí být použity pro další rozmnožování bez řádného zakoupení licence. Při zveřejňování rostlin v cenících nebo katalozích je kupující povinen seznámit se s podmínkami majitele licence.

 

§9 - PLATNOST

9.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od dne jejich vydání a podepsání statutárním zástupcem firmy.

9.2. Každý zákazník má možnost se s těmito podmínkami seznámit buď na internetových stránkách dodavatele www.horak-skolky.cz, nebo v tištěné formě v tiskovinách firmy, nebo přímo v sídle firmy.

9.3. Tyto dodací podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Vzájemným potvrzením objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu.

 

V Bystřici pod Hostýnem 1.1.2002

 

Ing. Květoslav Horák v.r.